Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
Mont Blanc 4810 mnpm PDF Drukuj Email

(w?. Monte Bianco, pl. Bia?a Gra, 4810,45 m n.p.m.) najwy?szy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy (niektrzy, w tym alpini?ci zdobywaj?cy Koron? Ziemi, przyjmuj?c inne granice Europy ni? Mi?dzynarodowa Unia Geograficzna, uwa?aj? Elbrus za szczyt europejski i tym samym najwy?szy w Europie).

Po?o?enie szczytu.
G?wny wierzcho?ek znajduje si? na terytorium Francji w regionie Haute-Savoie i w granicach administracyjnych miasta Saint-Gervais-les-Bains. Granica francusko-w?oska przebiega przez pobliski, boczny wierzcho?ek Mont Blanc de Courmayeur (w?. Monte Bianco di Courmayeur) (4748 m n.p.m.).
Masyw po?o?ony jest po obu stronach granicy francusko-w?oskiej. 17 km na p?nocny wschd od szczytu znajduje si? trjstyk granic Francji, W?och i Szwajcarii. Natomiast 60 km na p?noc od szczytu znajduje si? Jezioro Genewskie. Najbardziej znane miejscowo?ci po?o?one u podn?y gry to francuskie Chamonix, Les Houches, Saint-Gervais-les-Bains oraz nieco dalej Albertville, a tak?e w?oskie Courmayeur.

Geologia.
Mont Blanc zbudowany jest g?wnie ze ska? krystalicznych. Tworzy rozbudowany masyw, rozci?ty licznymi dolinami glacjalnymi (17 lodowcw o ??cznej powierzchni 200 km2). Jest m?odym, stale rosn?cym masywem grskim (przyrost roczny wysoko?ci wynosi ok. 2-3 mm). Wysoko?? gry zmienia si? te? o kilka metrw ze wzgl?du na grubo?? czapy lodowej pokrywaj?cej szczyt. Pomiar w roku 2003 da? wynik 4808,45 m n.p.m. W roku 2005 wynis? 4808,75 m n.p.m. Pomiary z 2007 roku wykaza?y i? mimo ocieplenia klimatu gra uros?a ponad 2 metry, gdy? ocieplenie to spowodowa?o zwi?kszone opady ?niegu nad masywem i tym samym zwi?kszenie czapy lodowej na wierzcho?ku co da?o grze wysoko?? 4810,90 m n.p.m. Pomiary z wrze?nia 2009 roku wykonane za pomoc? systemu satelitarnego GPS wykaza?y wysoko?? 4810,45 m n.p.m.

Pierwsi zdobywcy.
Inicjatorem podj?cia prb zdobycia szczytu by? szwajcarski przyrodnik z Genewy, Horacy-Benedykt de Saussure, ktry w 1760 r. odwiedzi? po raz pierwszy Chamonix i widzia? z bliska Mont Blanc. Zaintrygowany pot?g? niezdobytej nigdy gry i przekonany o wadze odwiedzenia jej wierzcho?ka dla poznania budowy geologicznej Alp, ustali? nagrod? pieni??n? dla tego, kto odnajdzie drog? na jej szczyt. W 1785 r. sam, wraz z M. Th. Bourritem, podejmowa? zreszt? nieudane prby zdobycia szczytu drog? przez Aiguille du Gouter.
Mont Blanc zosta? zdobyty po raz pierwszy 8 sierpnia 1786 r. o godzinie 18.23 przez miejscowego poszukiwacza kryszta?w z doliny Chamonix, Jacques'a Balmata i doktora Michela Paccarda. Prawie dok?adnie rok p?niej szczyt zdoby? de Saussure w towarzystwie swego s?u??cego i 18 miejscowych przewodnikw.Pierwsza kobieta stan??a na wierzcho?ku Mont Blanc 14 lipca 1808 r. By?a to Marie Paradis wwczas trzydziestoletnia mieszkanka Chamonix. Wej?cie to by?o jednak ponad jej si?y, zosta?a niemal si?? wci?gni?ta przez towarzyszy.
Pierwsz? kobiet?, ktra zdoby?a Mont Blanc o w?asnych si?ach, by?a Henriette d'Angeville. Mia?o to miejsce dopiero 30 lat p?niej, 4 wrze?nia 1838 r. Obie pionierki kobiecego alpinizmu by?y ze wzgl?dw obyczajowych ubrane niestosownie do dzia?alno?ci grskiej w spdnice i spodnie (strj Henriette d'Angeville wa?y? niemal 10 kg). Rwnie? ekwipunek i prowiant wczesnych wypraw mocno odbiega? od tego, co mo?na obecnie uzna? za atrybuty alpinizmu wyprawa z 1838 r. wnosi?a ze sob? mi?dzy innymi beczk? bia?ego wina i 18 butelek wina czerwonego.

Pierwszego polskiego wej?cia na Mont Blanc (a dwunastego w ogle) dokona? Antoni Malczewski z jedenastoma przewodnikami 4 sierpnia 1818. Je?li nie liczy? miejscowych przewodnikw i tragarzy, by? on smym turyst? na szczycie tej gry. Drugie polskie wej?cie nale?y do Karola Hoppena z sze?cioma przewodnikami i du?? grup? tragarzy. Mia?o ono miejsce w 1838 r., a Hoppen by? 27.-29. turyst? na tym szczycie. Prawdopodobnie Hoppen wchodzi? na szczyt wraz ze wspomnian? Henriette d'Angeville.

Drogi na szczyt.
Gra? Gouter (trudno?ci PD-):
"Normalna droga", przez schroniska Tete Rousse i Aiguille du Gouter. Podej?cie na Aiguille du Gouter jest zagro?one spadaj?cymi kamieniami, a grny, ?nie?ny odcinek grani jest eksponowany.

Droga przez Grands Mulets (trudno?ci PD-):
W?drwka po lodowcu, najbezpieczniejsze zej?cie w razie za?amania pogody. Zim? wzgl?dnie bezpieczna, latem niezalecana ze wzgl?du na szczeliny lodowe. Jeden fragment jest zagro?ony spadaj?cymi serakami. Droga doprowadza na prze??czy Col du Dome do grani Gouter, ktra wyprowadza na szczyt. Na tej drodze na wysoko?ci 3051 m n.p.m. znajduje si? schronisko Grands Mulets. Wybudowane na wysokim skalnym z?bie z bardzo nietypowym podej?ciem: by do niego wej??, trzeba si? wspi?? - oko?o 20 metrw - po stromej skale, trzymaj?c si? ?a?cuchw.

P?nocno-wschodnia gra? od Col du Midi (trudno?ci PD/PD+):
Pi?kna droga (tzw. 3M) wiod?ca przez ?nie?ne stoki Mont Blanc du Tacul i Mont Maudit.

Ciekawostki o szczycie.
Juliusz S?owacki uwieczni? t? gr? w Kordianie jako dach ?wiata, miejsce najwy?sze kosmicznie pos?g ?wiata. Na szczycie postawi? Kordiana swego Polaka-Cz?owieka idealnego. Pod koniec drugiego aktu Kordian wyg?asza na Mont Blanc monolog w nawi?zaniu lub odpowiedzi do Improwizacji z Dziadw Adama Mickiewicza.
W 1965 r. pod masywem Mont Blanc wybudowano tunel, ktry ??czy Francj? z W?ochami.
Na znajduj?c? si? w masywie Mont Blanc Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.) wje?d?a kolejka linowa.
Na wysoko?ci 4347 m znajduje si? obserwatorium meteorologiczne i astronomiczne.

?rd?o: wikipedia.org